KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri icra hukuku Toplam 7 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin ailesi ile mütevasi ve aynı koşullarda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  ... geniş anlamda olup borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip ... Salı, 24 Aralık 2013
 2. Ekmek fırınında haczedilen ekmek kesme makinesi, hamur karma makinesi, hamur kesme makinesi ve hamur çevirme makinesi sermaye ağırlıklı olmaları sebebiyle borçlunun fırıncılık mesleğini yürütmesi için zorunlu alet ve edevattan kabul edilemez.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  ... sonra işin gereği düşünüldü : KARAR : Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı tarafından hakkında yürütülen icra takibinde, işlettiği ekmek fırınında bulunan ve haczedilen 1 adet ekmek kesme ... Salı, 24 Aralık 2013
 3. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun

  Kategori: Matching tags: icra takibi,idare hukuku,icra emri,idare mahkemesi,iptal davası,icra mahkemesi,vergi mahkemesi,idari dava avukatı,perpada icra avukati,icra hukuku,vergi avukatı,vergi davası avukatı,vergi para cezası,para cezası davaları,perpada vergi avukatı,istanbul vergi avukatı

  ...               Takibat giderleri terimi:              Cebri icradan mütevellit ... Cuma, 12 Nisan 2013
 4. İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  ... Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarıuyarınca, iflâs idarelerine ödenecek ücret ... Pazar, 14 Temmuz 2013
 5. 6762 Sayılı TTK.'nun 688/6. ( 6102 Sayılı TTK'nun 776/f ) maddesi gereğince, bonoda tanzim yerinin yazılı olması gerekli olduğundan ve takibe konu senedin kambiyo senedinin vasfı taşımadığından icra mahkemesince re'sen dikkate alınarak iptali gerekir.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,fatura alacağı takibi,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı,senet takibi,icra takip avukatı,istanbulca icara avukatı,üsküdarda icra avukatı,kağıthanede icra avukatı,senet alacakları,borçlu avukatı

  ... ile de benimsendiği üzere; İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince bu husus icra mahkemesince re'sen nazara alınır. Somut olayda, takibe dayanak yapılan senette tanzim yeri yazılmadığından anılan belgenin bono ... Salı, 16 Temmuz 2013
 6. İcra Dairesi aracılığı ile ödenen KDV ve damga vergisinin davacı bankaya iadesi istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 2012/182 KARAR NO: 2013/321 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : İcra Dairesi aracılığı ile ödenen KDV ve damga vergisinin davacı bankaya iadesi ... Cuma, 19 Nisan 2013
 7. İcra İflas Kanununun 68/1. maddesi gereğince alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemezse, bir daha borçlu hakkında aynı alacaklı için ilamsız takip talebinde bulunamaz.

  Kategori: Matching tags: icra takibi,ilamlı takip,itirazın iptali,icra mahkemesi,itirazın kaldırılması,icra avukatı,perpa icra avukati,alacak avukatı,kambiyo takibi,icra hukuku,çek takibi,hak düşürücü süre,6 aylık hak düşürücü süre,istanbul icra avukatı,çağlayan icra avukatı,burs icra avukatı

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13525 K. 2013/1000 T. 31.1.2013 ÖZET : Altı aylık süre, hak düşürücü niteliktedir. Alacaklı bu süreyi geçirdikten sonra itirazın kaldırılmasını isterse, İcra ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri icra hukuku

Toplam 7 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.