KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Hukuk »
Pazar, 26 May 2024

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Bedel Tespiti

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/11231-K. 2017/20005 ve 26.9.2017 tarihli karar:

  1.  Dava; kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. 
  2. Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. 
  3. Kamulaştırma Kanununun kıymet takdiri esaslarını belirten 11.maddesinin 1.fıkrasının arsalara dair (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur. 
  4. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, incelenen emsal dava tarihinden sonraki tarihli emsal satışı olduğu gibi limited şirkete yapılan satış olduğundan, bu emsale göre değer biçen rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir. 
  5. Bu durumda; taraflara, davaya konu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, davaya konu taşınmazın kadastral parsel olduğunun anlaşılması halinde, bulunduğu bölgedeki kesilen DOP miktarı da ilgili Belediye Başkanlığından sorularak, alınacak cevaba göre belirtilen oranda DOP payı kesilmek suretiyle, ayrıca davaya konu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve davaya konu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, davaya konu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru değildir. 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI HAKKINDA AVUKATLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Tags: acele kamulaştırma | avukat ara | gayrimenkul | kamulaştırma | kamulaştırma avukatı | kara yolları kamulaştırmaları | kentsel dönüşüm | kuzey marmara | otoyol kamulaştırmaları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.