KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Borçlar Hukuku »
Cuma, 22 Haz 2018

Eser sözleşmesinden doğan alacak davasında arızanın araca uygun olmayan motor takılmasından kaynaklandığından davacılıya ödenen bedelin davacıya iadesi ile değiştirilen parçaların davalıya iadesi gerekir

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21944

K. 2012/26154

T. 19.12.2012

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Davalı Tarafından Değiştirilen Motorun Yaptığı Arızadan Dolayı Davacının Davalıya Ödediği Bedelin İadesi - Değiştirilen Parçaların Davalıya İadesi Koşuluyla Motor Revizyon Bedelinin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• ARAÇ TAMİRİ ( Arızanın Araca Uygun Olmayan Daha Düşük Güce Sahip Motor Takılmasından Kaynaklandığının Tespit Edildiği Görüldüğü/Değiştirilen Parçaların Davalıya İadesi Koşuluyla Motor Revizyon Bedelinin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası )

• AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası/Arızanın Araca Uygun Olmayan Daha Düşük Güce Sahip Motor Takılmasından Kaynaklandığının Tespit Edildiği - Değiştirilen Parçaların Davalıya İadesi Koşuluyla Motor Revizyon Bedelinin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Arızanın Araca Uygun Olmayan Daha Düşük Güce Sahip Motor Takılmasından Kaynaklandığı/Değiştirilen Parçaların Davalıya İadesi Koşuluyla Motor Revizyon Bedelinin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası )

818/m.355

ÖZET : Dava davalı tarafından değiştirilen motorun yaptığı arızadan dolayı davacının davalıya ödediği bedelin iadesi istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporuna bakıldığında arızanın, araca uygun olmayan daha düşük güce sahip motor takılmasından kaynaklandığının tespit edildiği görülmektedir. Ancak, davacı vekilinin dilekçe ve duruşmalardaki beyanlarından davalı tarafından motorda yapılan revizyon işlemi sırasından değiştirilen parçaların davacı tarafından muhafaza edildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunun da bahsi geçen parçalar incelenerek hazırlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, değiştirilen bu parçaların davalıya iadesi koşuluyla motor revizyon bedelinin iadesine karar verilmesi gerekirken talep gibi doğrudan motorun revizyon bedelinin iadesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde 35.045,21 TL alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacı şirkete ait iş makinesinin motorunun davalı şirkete ait serviste 23.10.2008 tarihinde değiştirildiğini, değişen motorda oluşan teknik hasarlara karşı davalı tarafından 1 yıl garanti verildiğini, ancak 19.03.2009 tarihinde motordan değişik sesler gelmesi üzerine yeniden davalı servisine götürülen motorda revizyon işlemi yapıldığını, henüz garanti süresi dolmamasına rağmen, arızanın teknik hatadan kaynaklanmadığı, yakıttan kaynaklandığı gerekçesiyle davacıdan ücret tahsil edildiğini, davacının değişen parçalar üzerinde mahkeme aracılığıyla tespit yaptırdığını, tespit dosyasında alınan rapora göre hasar ve arızanın kötü yakıttan olmadığının anlaşıldığını iddia ederek garanti kapsamında yapılması gereken revizyon işlemi sebebiyle davacıdan tahsil edilen 35.045,21 TL'nin iadesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili; motordaki arızanın kaynağının bilirkişi raporunda ifade edildiği gibi araca uygun olmayan düşük devirli daha düşük beygir gücüne sahip motorun kullanılması olmadığını, tamamen dış etkenlere bağlı bir arıza olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, alınan bilirkişi rapor ve ek raporlarından garanti süresindeki arızanın davalının uygulamasından kaynaklandığı, araca monte edilen motorun farklı marka bir araç motoru olduğu, daha düşük güce sahip olduğu, davacının bunu bilmesine olanak bulunmadığı, gizli ayıp niteliğinde olduğu, davacının motor revizyon bedeli 35.045,21 TL'nı isteyebileceği sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Uyuşmazlık BK'nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Tarafların araç tamiri hususunda anlaştıkları ve davacı iş sahibinin davalı yükleniciye 35.045,21 TL iş bedeli ödediği hususunda herhangi bir ihtilafın bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. İhtilaf araçta meydana gelen arızanın, davalı tarafından değiştirilen motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığı noktasında toplanmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporuna bakıldığında arızanın, araca uygun olmayan daha düşük güce sahip motor takılmasından kaynaklandığının tespit edildiği görülmektedir.

Ancak, davacı vekilinin dilekçe ve duruşmalardaki beyanlarından davalı tarafından motorda yapılan revizyon işlemi sırasından değiştirilen parçaların davacı tarafından muhafaza edildiği , hükme esas alınan bilirkişi raporunun da bahsi geçen parçalar incelenerek hazırlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, değiştirilen bu parçaların davalıya iadesi koşuluyla motor revizyon bedelinin iadesine karar verilmesi gerekirken talep gibi doğrudan motorun revizyon bedeli olan 35.045,21 TL'nin iadesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: alacak davası | alacak davasi avukati | ayıp | çağlayanda avukat | eser sözleşmesi | gizli ayıp | perpada avukat

Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.