KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Pazar, 26 May 2024

Ticaret Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 Hissesini Devreden Limited Şirketin Eski Ortağının Prim Borçlarından Sorumluluğu
2 Sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı kişinin sigorta şirketi aleyhine açtığı hasar bedelinin tazmini davasında davacının alkollü olması ile düşüp kolunu kırmasının sigorta şirketi tarafından ispatlanamaması halinde dava kabul edilir
3 Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması usulleri tam işletilmemesi mutlak butlan sebebi olup davanın kabulü gerekir.
4 Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı davasında uyuşmazlık haksız fiil niteliğinde olduğundan fail ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır
5 Trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatı davasının Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğudan davanın Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekir.
6 Hasımsız olarak açılan çek iptali ve ödemeden men davasında mahkeme zamanaşımı bir defi olduğunu gerekçe yaparak davayı reddedemez.
7 Bilgisi Dahilinde olmadan hesabından üçüncü kişi tarafından eft yapılan banka müşterisinin açtığı maddi tazminat davasında gerekli önlemleri almayan ve güvenli bir sistem kurmayan banka sorumludur
8 İnternet hesabındaki paranın hesap sahibinin bilgi ve rızası olmaksızın üçüncü kişilere EFT yapılmasında gerekli önlemleri almayan ve güvenli bir sistem oluşturmayan bankanın sorumluluğu bulunmaktadır.
9 Tasfiye işlemleri gerektiği gibi eksiksiz olarak tamamlanmamış ise, tüzel kişilik sicilden silinmiş olsa bile sona erme gerçekleşmediğinden ihya yoluyla sicile tekrar kayıt yapılabilir.
10 Davacı, dava açarken davalının defterlerine dayanmadığından davalının ticari defterlerini hazır etmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır
11 Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında alınan kararın ek ödeme mahiyetinde olup, olmadığı araştırılmaksızın ağırlaştırılmış nisap gerekir diyerek noksan inceleme sonucu iptali şeklinde hüküm tesisi bozma sebebidir.
12 Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında bilanço açığını kapatmaya yönelik ek ödeme niteliğindeki kararların şirket muhasebe uzmanı bilirkişilerce incelenmesi ve ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisabına uyulması gerekir

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.