KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ticaret Hukuku »
Pazar, 26 May 2024

Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı davasında uyuşmazlık haksız fiil niteliğinde olduğundan fail ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/4237

K. 2013/5552

T. 16.4.2013

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracı kullanan desteğin meydana gelen kazada öldüğünü açıklayıp, 129.284,38 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

Sigorta tahkim komisyonunca, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile, 129.284,38 TL destekten yoksun kalma tazminatının 100.000 TL'sinin temerrüt tarihi 22.6.2012'den, bakiye kısım için ıslah tarihi 25.12.2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

5684 sayılı yasanın 30/12 maddesi uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarının temyizi kabil kararlardan olması nedeni ile mahkemenin aksi düşüncedeki ek kararlarının kaldırılıp işin esasına girilerek yapılan inceleme sonucunda:

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen aktüerya bilirkişisi raporunda belirtilen destek tazminatına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına ( HGK'nun 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.02.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca ) göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği kısma ilişkin olarak haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. Ancak, trafik kazaları esas itibariyle haksız eylem sayılan hallerden olmakla birlikte ZMSS'nı yapan sigortacı bakımından temerrüdün bu tarihte oluştuğunun kabulü mümkün değildir. Zira, sigortacının tazminat giderim yükümlülüğünü düzenleyen KTK.nin 98/1 nci maddesi hükmü uyarınca sigortacı maddede belirtilen belgelerin iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü sonrasında temerrüde düşer. Bu itibarla, davalının ıslah edilen bölüm bakımından da 22.6.2012 tarihinde temerrüde düştüğü kabul edilerek, ıslah edilen miktar bakımından da bu tarihiden itibaren temerrüt faizine hükmedilmek gerekirken, sigorta şirketi yönünden ıslah edilen bölüm bakımından ıslah tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi doğru olmamıştır.

3-Davacı vekili 100.000 TL maddi tazminat istemiş, ıslah ile talebini 129.284,38 TL'ye çıkarmış, mahkemece de talebin tamamına hükmedildiğine göre davacı lehine AAÜT hükümlerine uygun olarak 12.207,06 TL'ye hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde 2.441 TL avukatlık ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden Sigorta tahkim komisyonu kararının 6100 sayılı HMK'nin geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK'nin 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Sigorta Tahkim Komisyonunun 27.12.2012 tarihli kararının SONUÇ bölümünün 1.bendinin çikarılarak yerine "1-Başvurunun kabulü ile 129.284,38 TL destekten yoksun kalma tazminatının 22.6.2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile Mapfre Genel Sigorta AŞ den alınarak başvuran Ü. C.'a verilmesine" tümcesinin yazılmasına ve yine 3 numaralı bentte açıklanan nedenle Sigorta Tahkim Komisyonunun 27.12.2012 tarihli kararının SONUÇ bölümünün 3.bendinde yer alan "2.441 TL" tümcesinin çıkarılarak yerine "12.207,06 TL" tümcesinin yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8.807,12 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 16.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: 5684 sayılı kanun madde 30 | çağlayanda kaza avukatı | haksız fiil sorumluluğu | istanbul tazminat avukatı | istanbulda trafik avukatı | kaza tazminat | ölümlü trafik kazası | perpa tazminat avukatı | sigorta tahkim komisyonu | tazminat davaları avukatı | temerrüt | trafik davaları | trafik davaları avukatı | trafik kazaları davaları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.