KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Cuma, 24 May 2024

Medeni Usul Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 kamulaştırma Davalarında Tebligatın usulüne Uygun Olarak Yapılmaması
2 Hakimin Uygulanacak Hukuku Bulma Ve Uygulama Vazifesi
3 Görevden Alınan Kamu Görevlisine Peşin Ödenen Ücretin İadesi Davasında Görevli Mahkeme
4 2002 yılında açılan hukuk davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeniyle başvuranların adil yargılanma haklarının ihlal edilmiştir.
5 Eser sözleşmesine dayalı iş bedelinin tahsili davalarında eserin ayıplı olduğu yönündeki iddialar ayıp ihbarı her türlü delille ispat edildiğinden tanıkla da ispat edilebilir.
6 Evli kişinin nişanlanması hukuken mümkün olmadığından hediyelerin geri alınması aile hukuku hükümlerine göre değil haksız fiil hükümlerine göre talep edileceğinden görevli mahkeme aile mahkemesi değil genel görevli mahkemelerdir
7 Nnişanın haksız yere bozulması sebebine dayalı manevi tazminat davasının genel mahkemelerde değil, Aile Mahkemesinde çözümlenmesi gerekir.
8 Trafik kazası nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi davasında sadece dava dilekçesine karşı ileri sürülebilecek olan zamanaşımı defi ıslaha karşı ileri sürülemez.
9 Anayasa Mahkemesi tarafından başvuruya konu yargılamanın yaklaşık on bir yıl sürdüğü ve bu hususun makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile Anayasanın 36. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.
10 Kadastro tespiti sırasında veya sonradan yapılan işlemler nedeniyle ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ve bundan kaynaklanan yüzölçümü hatasına ilişkin kadastro müdürlüğü işlemlerine karşı sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerekir.
11 Tarafların karşılıklı boşanma davalarının bulunması ve her iki tarafın davasının da kabul edilmesi durumunda dahi yargılama gideri ve vekalet ücretinin takas veya mahsubuna karar verilemez
12 402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının “Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz.” biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına dair Anayasa Mahkemesi Kararı
13 Delil tespiti kararı nihai kararlardan olmadığından temyizi mümkün değildir.
14 Vakıf Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesi halka sunduğu sağlık hizmeti bakımından kamu hastanesi niteliğinde olduğundan doktorun dikkatsizliğinden kaynaklanan zararlarda tazminat davasının doktora değil hastahaneye karşı açılması gerekir
15 İhtiyati haciz talepleri basit yargılama usulüne tabi olduğundan sulh hukuk mahkemeleri görevlidir
16 Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre okul aile birliklerinin belirli sözleşmeleri yapma yetkisi olduğundan bu sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklarda husumet ehliyeti bulumaktadır.
17 Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde, Babalığa ilişkin davaya Aile Mahkemesinde bakılması, nüfus kaydının tespiti davasında babalık davasının sonucunun bekletici mesele yapılması gerekir.
18 Davacı tarafından, davalının ölmüş olduğunun bilinmemesi mazur görülebilir bir maddi hatadır ve HMK 124/3-4. maddesi uyarınca davacıya, davalının mirasçılarını davaya dahil etmesi için süre verilerek; sonucuna göre davaya bakılmalıdır.
19 Kamulaştırmasız el atma davalarında maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.
20 Islah yoluyla dahi olsa hasım değiştirilmesine yasal olanak bulunmamaktadır ve ayrıca bir kimseye dahili dava yoluyla taraf sıfatı verilemez.

Sayfa 1 / 2

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.