KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Cuma, 24 May 2024

İcra-İflas Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 İşe İade Davası Sonucu Takip Edilen Alacaklar İçin İcra İnkar Tazminatı
2 Satış İlanının Borçluya Usulsüz Tebliği Ve İhalenin Feshi
3 Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin ailesi ile mütevasi ve aynı koşullarda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.
4 Ekmek fırınında haczedilen ekmek kesme makinesi, hamur karma makinesi, hamur kesme makinesi ve hamur çevirme makinesi sermaye ağırlıklı olmaları sebebiyle borçlunun fırıncılık mesleğini yürütmesi için zorunlu alet ve edevattan kabul edilemez.
5 İcra takiplerinde haklı çıkan taraf lehine hükmedilen % 40'lık icra inkar tazminatı 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren %20 olarak uygulanmak zorundadır
6 Çekin icraya konulması sonrasında imzaya süresinde itiraz edilmesi ile çekin ön yüzünde bulunan imzaların ve paraf imzaların keşide tarihinde yetkili bulunan şirket yetkilisine ait olup olmadığına dair bilirkişi incelemesi yapılması gerekir
7 Kaçak elektirik kullanımından dolayı girişilen icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında kaçak elektirik kullanılan tarlanın kimin kullanımında olduğu tutanaklar ve varsa tanık dinlenerek tespit edilmesi gerekir.
8 6762 Sayılı TTK.'nun 688/6. ( 6102 Sayılı TTK'nun 776/f ) maddesi gereğince, bonoda tanzim yerinin yazılı olması gerekli olduğundan ve takibe konu senedin kambiyo senedinin vasfı taşımadığından icra mahkemesince re'sen dikkate alınarak iptali gerekir.
9 Ara karar niteliğindeki tedbir nafakaları Türkiyede ki tüm icra müdürlüklerinden birinde takip konusu edilebilir.
10 İcra Dairesi aracılığı ile ödenen KDV ve damga vergisinin davacı bankaya iadesi istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir
11 itirazın iptali davasında davalı dilekçesinde yemin deliline da dayanmış olduğundan diğer bütün deliller ile iddiasını ispatlayamadığında son çare olarak yemin deliline başvurulması gerekir.
12 Reklam hizmetine dayalı itirazın iptali davasında reklam hizmetini alan davalının bedelini nakit mal veya hizmet olarak ödediğini ispat etmek zorundadır.
13 Fatura alacağına dayalı itirazın iptali davasında davacı tarafından ibraz edilen sevk irsaliyelerindeki imzaların davalıya ve davalının mal teslim almaya yetkili elemanına ait olup olmadığı araştırılarak hüküm kurulmalıdır
14 İcra İflas Kanununun 68/1. maddesi gereğince alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemezse, bir daha borçlu hakkında aynı alacaklı için ilamsız takip talebinde bulunamaz.
15 Tasarrufun iptali davasının hukuki yönü ile "ayni dava" ol­mayıp, "şahsi dava" olduğu; dava sonucunda verilen "tasarrufun iptali­ne" ilişkin kararın da "ayni" değil "şahsi" nitelikte olduğundan, bu nedenle bu tür ilamlar kesinleşmeden infaz edilebilir
16 İcra İflas Kanunu'nun 43. maddesine göre "haciz" veya "iflas" yolu ile başla­tılan takibin şeklini, alacaklı, bir defaya mahsus olmak üzere -harç ödemeden- değiştirebilir.
17 İİK'in 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin hükümlerin, taşınır mallar için uygulanabileceğinden, taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasının "istihkak davası" açılarak değil, "şikayet" yoluyla ileri sürülmesi gerekir
18 Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir
19 Köye ait taşınır ve taşınmaz mallarının haczi mümkün değildir
20 İcra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş olmasına rağmen vekil tarafından süresinde borca itiraz başvurusu yapılması halinde hukuki yarar kalmadığından icra emrinin iptaline karar verilemez

Sayfa 1 / 2

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.