KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Muhakemesi »
Pazar, 26 May 2024

Sanığa gönderilen tebligat evrakında muhatabın adreste bulunmama nedeni gösterilmediğinden uygun bir tebligat bulunmadığı cihetle, temyizin süresinde olduğunun kabulüyle, yerel mahkemenin temyiz isteminin reddi kararı kaldırılmalıdı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1796

K. 2011/1755

T. 30.3.2011


DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre, yapılacak tebligatın geçerlilik koşulları Tebligat Tüzüğü'nün 28. maddesinde gösterilmiş olup, anılan maddeye göre "adreste bulunmama sebeplerini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, zabıta amir ve memurları ile ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri ve muhtardan tahkik edilerek beyanlarının tebliğ tutanağına yazılıp altının imzalatılması, imzadan kaçınma halinde de bu durumun yazılarak imzalanması" gerekmekte olup; somut olayda sanığa gönderilen tebligat evrakında Kanun'un 21. maddesine göre muhatabın adreste bulunmama nedeni gösterilmediğinden Tebligat Kanununun 21 ve Tüzüğün 28. maddelerine uygun bir tebligat bulunmadığı cihetle, temyizin süresinde olduğunun kabulüyle, yerel mahkemenin 28.10.2010 tarih, 2009/363 Esas ve 2010/159 Ek Karar sayılı temyiz isteminin reddi kararı kaldırılarak yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Sanık hakkında asgari hadden uzaklaşarak, ceza tayin edilmesi sebebiyle kararın gerekçe bölümünde; 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı Kanunun 522. maddesi ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı Kanunun 61/1/e maddesi ve ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe Yasanın tespiti gerektiği gözetilmeden, bu ilkelere uyulmadan, somut uygulamalı karşılaştırma yapılmadan ceza davası zamanaşımını tespit eden hükümler esas alınarak 765 Sayılı T.C.K.nun lehe olduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: bursada ceza avukatı | çağlayan ceza avukatı | cmk | istanbul ceza avukatı | kartalda ceza avukatı | perpa ceza avukatı | perpada ceza avukatı | sakarya ceza avukatı | süresinde temyiz | tebligat kanunu madde 21 | tebligat tüzüğü madde 28 | tebligatın geçerlilik şartları | usulsüz tebligat


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.