KAYDUL

HUKUK


Perşembe, 29 Eki 2020

Arama

Arama anahtar sözcükleri idari davalar Toplam 43 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası Örneği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  KAMU İHALELERİ ALANINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ EK-4: Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası               ... Cuma, 04 Nisan 2014
 2. Kamu İhalelerinde İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örneği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  KAMU İHALELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR VE YASAL BAŞVURULAR HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ   / _ _ /20_ _ (……………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI) (İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)  ... Cuma, 04 Nisan 2014
 3. Sağlık Hizmetlerinden Doğan Zararlarda Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... yürütülmesi sırasında meydana geldiği önesürülen maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. K A R A R Davacılar    : 1- ... Pazartesi, 31 Mart 2014
 4. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. TEŞKİLAT MADDE 2 - Askerî Yüksek İdari Mahkemesinin teşkilâtı Millî Savunma Bakanlığı kuruluş ... Çarşamba, 26 Mart 2014
 5. YOLLUK ÖDENMEMESİ DURUMLARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7/1. maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve ... Pazartesi, 24 Mart 2014
 6. Yolluk Taleplerinin Reddine İlişkin Açılan İptal Davalarında Dava Açma Süresi Hakkında Kanun Yararına Bozma Kararı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... 21.09.2012 günlü, E:2012/733; K:2012/643 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi: Sündüs ... Pazartesi, 24 Mart 2014
 7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  21 Mart 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28948 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE ... Cuma, 21 Mart 2014
 8. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MAHKEME KARARLARININ( KAMU GÖREVLİLERİ ELİYLE) UYGULAN(MA)MASI

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun mahkeme kararlarının uygulanması başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrasına 6528 sayılı "Torba Kanunun 18. maddesi" ile 2 cümleden mürekkep  kamu görevlileri ... Salı, 18 Mart 2014
 9. 6528 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından ... Cuma, 14 Mart 2014
 10. Belediyenin Temizlik Aracının Sebep Olduğu Kaza Nedeni İle Açılan Tazminat Davası

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... olduğunda meydana gelmiş olup idari hizmetin yürütüldüğü anda zarar meydana gelmiştir. Bu durumda davanın sıfat yokluğundan ( husumetten ) reddedilmesi gerekirken davanın esasına girilerek hüküm tesis ... Salı, 11 Mart 2014
 11. 1 Günlük Sendikal Faaliyet Nedeni İle Aylıktan Kesme Cezasının İptali

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2009/1063 K. 2013/1998 T. 22.5.2013 İstemin Özeti : Samsun İdare Mahkemesinin 03/12/2008 günlü, E:2008/916, K:2008/1731 sayılı ısrar kararının, davacı ... Pazartesi, 10 Mart 2014
 12. Komşu Taşınmazda İmar Değişikliği Yapılmasına İlişkin İptal Davası Açma

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... açıldığı anlaşılmaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8.6.2000 günlü, 4577 sayılı Kanunla değişik 2. maddesinde belirtildiği üzere, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ... Perşembe, 06 Mart 2014
 13. Köye Yönelik Hizmetler Nelerdir?

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, ... Perşembe, 06 Mart 2014
 14. Yabancı Uyruklu Kadına(Eşe) Dul Aylığı Bağlanması

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  DUL VE YETİM AYLIĞI DAVALARI HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ T.C. DANIŞTAY 11. DAİRE E. 2012/4392 K. 2013/6228 T. 7.6.2013 İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesinin 23/2/2012 tarihli ve E:2010/1407; ... Salı, 04 Mart 2014
 15. İdare Mahkemelerinde Açılan Davalarda Tanık Dinlenebilir Mi?

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 1. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanacağı ve incelemenin ... Cuma, 21 Şubat 2014
 16. Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Sözleşmelerinin Feshi Sonucu Açacağı Davalarda Yargı Yeri

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Öncelikle çözümlenmesi gereken husus, uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı mı yoksa idari yargı mı olduğudur. Hukukumuzda yargı yolu için de, görev tabiri ... Cuma, 21 Şubat 2014
 17. Disiplin Soruşturması Açıldığı Hakkında Bildirim Yapılması İptal Davasına Konu Olabilir Mi?

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  ... işlemin idari mahkemelerinde iptal davasına konu olabilme şartlarında biri de İdari Yargılama Usulü Kanunu'na gçre işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmasıdır. Bu şartın olmaması işlemin iptal ... Cuma, 21 Şubat 2014
 18. Sağlık Hizmeti Sunan İdarelerin Oluşan Zararda Tazminat Sorumluluğunun Sınırı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  İdare Hukuku ilkeleri ve Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre, sunulan hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı durumlarda, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için, zararın, idarenin "ağır hizmet kusuru" ... Cuma, 21 Şubat 2014
 19. İdare Karşı Açılan Tam Yargı Davalarında Manevi Zarar Ve Manevi Tazminat

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  İdarenin işlemleri ve eylemleri neticesinde ilgililerin hakları muhtel olmuş olabilir, bu gibi durumlarda ilgililer ihlal edilen haklarının niteliği, somut olayın koşulları içerisinde uğradıkları maddi ... Cuma, 21 Şubat 2014
 20. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İptalinde Yetki

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Danışmanlık İçin TIKLAYINIZ T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2010/3000 K. 2013/1929 T. 13.3.2013 İstemin Özeti : İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 19/11/2009 gün ve ... Cuma, 21 Şubat 2014
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri idari davalar

Toplam 43 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 3
Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.