KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İdare Hukuku »
Çarşamba, 25 Nis 2018

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davasında taşınmazın bir kısmında verim çağında çeşitli meyve ağaçları bulunması halinde meyve bahçesinin niteliğine göre bedelinin belirlenmesi gerekir.

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24663

K. 2013/1472

T. 30.1.2013


ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.Taşınmazın bir kısmında verim çağında çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Meyve ağaçlarının kapladığı alan belirlenip, bu kısmın kapama karışık meyve bahçesi niteliğine göre değerinin tespiti gerekir.Ayrıca, kamulaştırılan taşınmaz Baraj Rezervuar alanında kaldığından, tapudan terkini yerine, DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmelidir.DSİ'nin özel bütçeli idareler kapsamında olduğundan yargı harçlarından muaf olmadığı da gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Taşınmazın fındıklık olan bölümüne fındık gelirine göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1-Taşınmazın 6.141,84 m2'lik bölümünde verim çağında çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Meyve ağaçlarının kapladığı alan belirlenip, bu kısmın kapama karışık meyve bahçesi niteliğine göre değerinin tespiti gerekirken, bu hususta ek rapor alınmadan ekilebilecek ürün gelirine göre değerinin hesaplanıp ağaç bedelleri ilave edilmek suretiyle hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,

2-Kamulaştırılan taşınmaz Baraj Rezervuar alanında kaldığından, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkini yerine, DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi,

3-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 02.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı K.H.K. uyarınca, DSİ Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle Genel Bütçeli İdareler arasından çıkartılarak, Özel Bütçeli İdareler arasına alındığından, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13/j maddesi hükmünden kaynaklanan yargı harçlarından muaf olmadığı halde muafiyet kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Tags: idare hukuk | istanbul kamulaştırma | istanbulda avukat | kamulaştırma avukatı | kamulaştırma danışmanı | kamulaştırma davaları | kamulaştırma kanunu | kamulaştırmaya bakan avukat | perpada avukat

Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.